Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Niełatwo pogodzić się z utratą członka rodziny, dla tego prawo do odszkodowania za śmierć osoby bliskiej jest w takim przypadku oczywiste.

Dnia 3 sierpnia 2008 roku wprowadzono nowelizację – art. 446 § 3 k.c., dzięki czemu bliscy mogą wystąpić o odszkodowanie, nawet, jeżeli ich sytuacja materialna po śmierci bliskiego nie pogorszyła się. Odszkodowanie w tym przypadku należne jest nie tylko za pogorszenie sytuacji materialnej, ale także za sam fakt utraty bliskiego.

W ostatnim czasie, co raz częściej zdarzają się sytuacje, gdzie trudno jest jednoznacznie ustalić sytuację więzi łączących osobę zmarłą z osobami roszczącymi o odszkodowanie. Tą weryfikację utrudniają związki niezalegalizowane, wychowywanie dzieci przez inne osoby niż biologiczni rodzice, a także inne koligacje, do których dochodzi w rodzinach.

Przyznanie takiego odszkodowania następuje po stwierdzeniu bliskich więzi uczuciowych. Pozwala to otrzymać rekompensatę pieniężną nie tylko najbliższym członkom rodziny, ale także dziadkom zmarłego, konkubentowi, wujowi, synowej i macosze.

Do wyliczenia kwoty odszkodowania la najbliższych, bierze się pod uwagę kilka kryteriów:

  • Długotrwałość i stopień bólu i cierpienia po śmierci bliskiego, oraz trauma towarzysząca temu tragicznemu zdarzeniu,
  • Stopień pokrewieństwa z poszkodowanym,
  • Stopień krzywdy spowodowanej utratą wsparcia i opieki bliskiego,
  • Wpływ śmierci na dalsze funkcjonowanie rodziny i utrata przyjemności z życia rodzinnego,
  • Poczucie osamotnienia i wstrząs psychiczny wywołany utratą bliskiego,
  • Wiek osoby uprawnionej do zadośćuczynienia.

W przypadku, gdy rodziną zmarłego jest najbliższa rodzina, to jest: rodzice, dzieci, rodzeństwo lub małżonek, są brane pod uwagę inne kryteria, takie jak: nagłe rozerwanie więzi, czy niemożność podjęcia dalszej realizacji planów życiowych.

Kolejna grupa kryteriów weryfikuje wysokość przyznanej renty alimentacyjnej. Są to przede wszystkim: możliwości zarobkowe zmarłego oraz potrzeby osoby uprawnionej do odszkodowania. Rentę przyznaje się na podstawie art. 446 § 2 Kodeksu Cywilnego, gdy osoba zmarła była zobligowana do płacenia alimentów lub utrzymania określonych osób, np. dzieci lub małżonka, a także innych osób, którym zmarły wypłacał środki na życie.

Egzekwowanie zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć osoby bliskiej, wymaga cierpliwości i czasu. Jest bolesnym procesem dla całej rodziny, co często powoduje rezygnację z tego prawa, aby uniknąć dodatkowego cierpienia związanego z dochodzeniem odszkodowawczym.

Pomimo tego, warto pomyśleć o przyszłej sytuacji rodziny, o dzieciach i potrzebach, których realizację ułatwią otrzymane środki z odszkodowania.

Dzięki naszej profesjonalnej pomocy rodzina nie musi sama walczyć o należne zadośćuczynienie. Powierzone nam sprawy staramy się analizować indywidualnie i z należytym szacunkiem dla zmarłego i rodziny. Doświadczenie i profesjonalizm w takich sprawach, gwarantuje rodzinie zmniejszenia doświadczonych przykrości podczas sprawy odszkodowawczej.