Miałeś wypadek podczas prac rolnych?
Straciłeś bliską Ci osobę podczas prac rolnych?

Prawdopodobnie należy Ci się odszkodowanie nie tylko z KRUS-u ale również z OC gospodarstwa rolnego!

Kwoty jakie możesz uzyskać w przypadku ciężkiego uszkodzenia ciała
mogą dochodzić do kilkuset tysięcy złotych.

Należy Ci się odszkodowanie z tytułu wypadku w rolnictwie!

Nie wiesz jak postępować w takich przypadkach?
Nasi doświadczeni prawnicy są do Twojej dyspozycji.

Co uznaje się za wypadek w rolnictwie / na roli?

W rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

 1. na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub
 2. w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, lub
 3. podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, lub
 4. w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 3 albo w drodze powrotnej.

Jeśli zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, należy go zgłosić do najbliższej placówki terenowej Kasy jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia.

Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie albo pocztą elektroniczną.

Osoba poszkodowana lub inna zgłaszająca wypadek powinna w szczególności:

 1. Zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem;
 2. Udostępnić miejsce wypadku i przedmioty związane z wypadkiem;
 3. Wskazać świadków wypadku;
 4. Dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia;
 5. Udzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi Kasy upoważnionemu przez Prezesa Kasy do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności
  i przyczyn wypadku.
 6. Po przyjęciu zgłoszenia wypadku właściwa jednostka organizacyjna Kasy ustala, czy poszkodowany podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w dniu zaistnienia wypadku. Jeżeli poszkodowany podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w dniu zaistnienia wypadku niezwłocznie wszczyna postępowanie dowodowe w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadku.
 7. Ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, lub członkom rodziny ubezpieczonego zmarłego wskutek wypadku przy pracy rolniczej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie powypadkowe.
 8. Poszkodowany lub uprawniony członek rodziny ubiegający się o jednorazowe odszkodowanie może w terminie 7 dni od otrzymania protokołu powypadkowego, zgłosić na piśmie uwagi i zastrzeżenia do ustaleń w nim zawartych.
 1. Protokół powypadkowy stanowi podstawę do uznania bądź nie uznania wypadku za wypadek przy pracy rolniczej w świetle art. 11 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Warto również wiedzieć, iż zgodnie z prawem rolnicy (podobnie jak kierowcy pojazdów mechanicznych) zobowiązani są do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadanego gospodarstwa rolnego (OC rolników), z którego dochodzone jest odszkodowanie. Ubezpieczenie pokrywa wszelkie szkody powstałe na terenie gospodarstwa rolnego, wyrządzone przez rolnika, osobę pozostającą w gospodarstwie domowym lub pracowników gospodarstwa.

Należy pamiętać, że każdy Pokrzywdzony w wypadku przy pracy rolniczej lub w gospodarstwie rolnym ma prawo dochodzić roszczeń odszkodowawczych w celu zrekompensowania poniesionych strat i krzywdy.

Zasady przyznawania odszkodowania czy zadośćuczynienia z tytułu wypadku w rolnictwie są takie same jak w przypadku wypadków komunikacyjnych.