Kapitał zakładowy Rodzinnego Centrum Odszkodowań S.A. wynosi 100.000 zł i dzieli się na 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Akcje są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

Pan Krzysztof Niedźwiedź pełniący funkcję Prezesa Zarządu spółki posiada 500.000 akcji imiennych serii A stanowiące 50% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Giełdowy fundusz Futuris S.A. z siedzibą w Warszawie posiada 500.000 akcji imiennych serii A, które stanowią 50% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.