Kapitał zakładowy Rodzinnego Centrum Odszkodowań S.A. wynosi 100.000 zł i dzieli się na 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Akcje są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.