Pomożemy Ci wyeliminować franki

Zmniejsz ratę kredytu

Umowy kredytowe bywają różnorodne i niejednolite. Z tego powodu każda z nich wymaga  indywidualnego badania. Pierwszym więc krokiem przez nas podejmowanym jest analiza dokumentów dotyczących zawartej umowy, mająca na celu ustalenie, czy w umowie występują niedozwolone postanowienia umowne oraz odpowiedź na pytanie jakie roszczenia można formułować na ich podstawie w tej konkretnej umowie. Następnie w ramach analizy szczegółowej prognozujemy zakres korzyści ekonomicznych mogących wyniknąć z uwzględnienia roszczeń.

Nie prowadzimy postępowań zbiorowych (grupowych), bowiem w naszej ocenie jest to forma nie przynosząca pożądanych efektów.   Już wstępna analiza orzecznictwa wskazuje jednoznacznie, że wszystkie korzystne wyroki dotyczące przewalutowania kredytów zapadły wyłącznie w postępowaniach indywidualnych, natomiast w postępowaniach zbiorowych (grupowych) nie było ani jednego korzystnego rozstrzygnięcia.

Co do zasady celem pozwu nie jest powszechnie rozumiane „przewalutowanie” kredytu, ale ostateczne wyeliminowanie z umowy franka szwajcarskiego (CHF) z datą wsteczną, przy jednoczesnym zachowaniu oprocentowania LIBOR.

Jeżeli dana umowa kredytu indeksowanego/waloryzowanego obarczona jest istotnymi wadami prawnymi, wówczas taka „indeksacja”/”waloryzacja” winna być wyeliminowana – tak jak gdyby nigdy jej nie było. Wówczas okazuje się, że aktualne zadłużenie nie sięga np. 300.000 złotych, ale wynosi np. 200.000 złotych, a bank ponadto powinien zwrócić kredytobiorcy zawyżone raty,  które bezprawnie pobierał.

W terminie 10 lat od chwili zawarcia umowy kredytobiorca traci część uprawnień ze względu na tzw. przedawnienie. Aby uniknąć podniesienia przez bank zarzutu przedawnienia, należy przed upływem 10-ciu lat (liczone od chwili podpisania umowy kredytu) złożyć w sądzie stosowny środek prawny (np. pozew). Z formalnego punktu widzenia, im wcześniej kredytobiorca ujmie swoje roszczenia w sposób formalny, tym lepiej.

Samo złożenie reklamacji w banku nie jest właściwym środkiem prawnym, tzn. nie przerywa biegu przedawnienia. Również złożenie zawezwania opartego o niezweryfikowane wzory z Internetu, może okazać się bezskuteczne.

Oferujemy Państwu kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie przewalutowania kredytu obejmującą następujące punkty:

Krok 1

Bezpłatna, wstępna analiza postanowień umowy.

Wykonujemy bezpłatną wstępną analizę postanowień umowy, celem ustalenia możliwości dochodzenia roszczeń w konkretnej sprawie.

Do jej realizacji analizy niezbędne są nam kopie następujących dokumentów:

  • umowa o kredyt hipoteczny;

Krok 2

W przypadku pozytywnego wyniku analizy wstępnej negocjujemy warunki współpracy.

Krok 3

Szczegółowa analiza dokumentów.

Po stwierdzeniu zasadności dochodzenia roszczeń przechodzimy do kolejnej,  tym  razem szczegółowej, analizy dokumentów, do czego niezbędne będą:
2) regulamin – jeżeli był załączony do umowy (często zwany „Częścią Ogólną Umowy” , „COU” lub podobnie);
3) aneksy do umowy (wszystkie aneksy, np. zwiększające kredyt, zmieniające walutę spłat, odraczające spłaty itd., a także zmiany regulaminu wysyłane Państwu przez bank);

zaświadczenia wystawiane przez Bank:

4) zestawienie obrazujące daty płatności każdej z rat oraz oprocentowanie zastosowane przez bank do każdej raty;
5) zestawienie kwot pobranych przez bank [Uwaga: kwoty te powinny być wyrażone w PLN. Dopiero po podpisaniu aneksu umożliwiającego spłacanie kredytu bezpośrednio we franku (i tylko za okres po jego podpisaniu) można posługiwać się CHF];
6) informacja o wysokości transz kredytu (w PLN) oraz o dacie wypłaty każdej transzy.

Krok 4

Wystąpienie do banku z wezwaniem do zawarcia porozumienia, zarówno w kwestii charakteru kredytu, jak i zwrotu należnej klientowi kwoty.

Krok 5

W razie braku możliwości polubownego załatwienia sprawy dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.