Odszkodowanie za wypadek z uszczerbkiem na zdrowiu reguluje art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego, który  określa zakres i sposób naprawienia szkody w postaci uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, pozostawiając bez zmian przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej.

Na podstawie art. 444 § 1 k.c. kompensowana jest wyłącznie szkoda majątkowa w postaci uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Uszkodzenie ciała

Mianem uszkodzenia ciała określa się takie przypadki naruszenia integralności fizycznej człowieka, które polegają na zniszczeniu (zerwaniu ciągłości) jego tkanek lub organów np. rany, pozbawienie części ciała.

Uszkodzenie ciała często pociąga za sobą również rozstrój zdrowia, który może jednak powstać także z innych przyczyn. Polega on na wywołaniu dysfunkcji organizmu człowieka przez doprowadzenie do zakłócenia funkcjonowania jego poszczególnych układów i systemów   np. układu pokarmowego, systemu nerwowego. Wstrząs psychiczny doznany wskutek określonego zdarzenia może być źródłem rozstroju zdrowia.

Kto jest uprawniony do odszkodowania za wypadek z uszczerbkiem na zdrowiu?

Uprawnionym do żądania naprawienia szkody na podstawie art. 444 § 1 k.c. jest wyłącznie bezpośrednio poszkodowany, a więc osoba bezpośrednio dotknięta skutkami zdarzenia szkodzącego, nawet jeżeli nie było ono skierowane przeciw tej osobie np.  osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu w skutek błędu medycznego, wypadku przy pracy, wypadku komunikacyjnego.

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia poszkodowany może domagać się kompensaty wszelkich kosztów, wywołanych tym stanem.

Co przysługuje poszkodowanemu z tytułu kompensaty kosztów?

Obowiązek kompensaty kosztów obejmuje wszelkie koszty wywołane uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, a więc wszystkie niezbędne i celowe wydatki, bez względu na to, czy podjęte działania przyniosły poprawę. W szczególności będą to koszty leczenia, a więc wydatki związane z postawieniem diagnozy, terapią i rehabilitacją poszkodowanego.

Koszty transportu, koszty odwiedzin osób bliskich,  koszty szczególnego odżywiania i pielęgnacji w okresie rekonwalescencji, koszty nabycia specjalistycznej aparatury rehabilitacyjnej, koszty przyuczenia do wykonywania nowego zawodu (przez jednorazowe albo okresowe świadczenie, zwrot utraconych zarobków. Uzasadnione jest żądanie zwrotu kosztów nabycia samochodu, jeżeli kompensuje kalectwo osoby poszkodowanej i przywraca możliwość łatwego przemieszczania, także w celu skorzystania z pełniejszego zakresu zabiegów leczniczych, wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Poszkodowany może zażądać, na podstawie art. 444 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego aby zobowiązany do naprawienia szkody wyłożył z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do wykonywania innego zawodu. Odszkodowanie za wypadek z uszczerbkiem na zdrowiu może przybrać postać jednorazowego albo okresowego świadczenia.