W przypadku śmierci osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, roszczenia, które można skierować do podmiotu odpowiedzialnego za wyrządzoną szkodę (zazwyczaj będzie to ubezpieczyciel) obejmują m.in. żądanie zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. Podstawą prawną żądania zwrotu tych kosztów jest art. 446 § 1 Kodeksu cywilnego.

Należy podkreślić, że ubezpieczyciel powinien zwrócić wszelkie usprawiedliwione koszty leczenia temu, kto je poniósł, także w sytuacji, gdy poszkodowany, mimo podjętego leczenia zmarł, a jego śmierć pozostaje w związku przyczynowym z doznanymi w wypadku obrażeniami ciała lub wywołanym rozstrojem zdrowia. Regulacja zawarta w Kodeksie cywilnym gwarantuje, że osoba, która nie należy do kręgu spadkobierców zmarłego, a poniosła wydatki na jego leczenie, ma prawo otrzymać ich zwrot.

Komu przysługuje roszczenie o zwrot kosztów pogrzebu?

Również roszczenie o zwrot kosztów pogrzebu przysługuje temu, kto je wydatkował. Najczęściej będą to wydatki na urządzenie ceremonii pogrzebowej według zwyczaju stosowanego w miejscu zamieszkania zmarłego lub jego środowiska, koszty zakupu trumny, nagrobka, przewozu zwłok, wieńców, a także stypy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 1969 r., sygn. II PR 641/68, do kosztów pogrzebu wlicza się także zakup niezbędnej odzieży żałobnej, której noszenie zarówno w czasie pogrzebu, jak i przez dłuższy czas po zgonie osoby bliskiej jest zwyczajowo przyjęte w wielu środowiskach w naszym społeczeństwie.

Warto jest więc pamiętać o fakcie posiadania takiego roszczenia i jeżeli jako osoba najbliższa zmarłego ponieśliśmy jednocześnie koszty jego leczenia czy pogrzebu, należy zażądać ich zwrotu obok żądania zadośćuczynienia za śmierć bliskiego w wypadku drogowym.