Wypadki przy pracy – obowiązki pracodawcy

Jeśli na terenie zakładu pracy dojdzie do wypadku, pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku i pozostawić je bez zmian, do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

W sytuacji, gdy wypadek jest poważny, prace mogą być wznowione dopiero po wydaniu zgody społecznego inspektoratu pracy.

Jeżeli w wyniku wypadku w pracy ktoś poniósł śmierć, lub został ciężko ranny, pracodawca zobligowany jest zawiadomić o tym inspektora pracy i prokuratora. Dotyczy to także sytuacji, kiedy ma miejsce wypadek zbiorowy w pracy.

Do analizy zdarzenia należy powołać zespół powypadkowy, ustalany przez pracodawcę, lub jeśli nie jest to możliwe, powołuje się zewnętrznego specjalistę.

Zespół powypadkowy ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r.

Zgodnie z wzorem protokołu ustalonego w przepisach rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z dnia 16 września 2004 r. zespół powypadkowy sporządza dokumentację powypadkową w czasie nieprzekraczającym 14 dni od dnia wypadku.

Poszkodowany lub jego rodzina, powinni być poinformowani o treści protokołu, a także mają prawo do wprowadzenia do protokołu swoich uwag.

Później protokół dostarczany jest do inspektora pracy. Inspektor stwierdza, czy poszkodowany ma prawo do świadczeń z tytułu wypadku. Taka decyzja o przyznaniu lub odmowie świadczeń, musi być dokładnie uzasadniona, ze wskazaniem wszystkich dowodów potwierdzających słuszność decyzji.

Pracodawca musi wprowadzić informacje o zaistniałym wypadku do rejestru wypadków przy pracy, a także przechowywać całą dokumentację przez okres 10 lat od wypadku.