Wypadek w pracy – odszkodowanie z ZUS

Odszkodowanie z ZUS ma prawo otrzymać osoba, która uległa wypadkowi w pracy powodującemu długotrwały uszczerbek na zdrowiu, a także osoba, która zapadła na chorobę zawodową.

Wypadek w pracy określany jest jako nagłe zdarzenie wywołane zewnętrzną przyczyną, które spowodowało uraz lub śmierć i nastąpiło w związku z pracą.

Poszkodowany może złożyć w ZUS wniosek o odszkodowanie dopiero po zakończeniu całego leczenia.

Do wniosku należy dołączyć szereg wymaganych dokumentów:

  • zaświadczenie o stanie zdrowia i zakończonym leczeniu oraz zakończonej rehabilitacji (druk N-9),
  • pełną dokumentację medyczną z przebiegu leczenia od dnia wypadku,
  • wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego ( druk N-10),

Czasami wymagane są także dodatkowe dokumenty takie jak:

  • – karta wypadku oraz protokół z opisem okoliczności wypadku,
  • – prawomocny wyrok Sądu Pracy,
  • – decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej – dotyczy ubiegania się o rentę z tytułu choroby zawodowej,
  • – dokumenty z wypadku w szczególnych okolicznościach.

 

Terminy i szczegóły ustalenia odszkodowania

Tryb postępowania ZUS w sprawie odszkodowawczej rozpoczyna się od wpłynięcia wszystkich dokumentów. W ciągu kolejnych 7 dni powinien być wyznaczony termin badania poszkodowanego przez lekarza orzecznika, który stwierdza zakres i procent uszczerbku na zdrowiu.

Orzeczenie lekarza uprawomocnia się przez 21 dni. Do 14 dnia można odwoływać się od decyzji orzeczenia, a w ciągu kolejnych 7 dni ZUS może złożyć sprzeciw do odwołania. Jeśli decyzja ZUS jest dla poszkodowanego niekorzystna, ma miesiąc na odwołanie do Sądu do wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Kwota odszkodowania zależy przede wszystkim od procentu uszczerbku wyliczonego przez lekarza orzecznika. Za każdy procent wypłacana jest stawka aktualnie obowiązująca. Od 1 kwietnia 2007 roku, średnia kwota za 1% równa się 20% przeciętnego wynagrodzenia na dany rok.

Wszystkie świadczenia z ZUS wypłacane są ze składek, które płaci pracodawca za każdego pracownika.

 

Kiedy odszkodowanie nie przysługuje poszkodowanemu?

Istotny jest fakt, że poszkodowanemu nie przysługuje odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, jeżeli jedyną przyczyną wypadku było umyślne niedbalstwo lub naruszenie przepisów BHP. Odszkodowanie nie należy się także w przypadku, gdy poszkodowany w momencie wypadku jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, co miało wpływ na zaistniały wypadek.

Jednak w sytuacji, gdy powyższe naruszenia spowodują śmierć poszkodowanego w pracy, jego rodzina zachowuje prawo do świadczeń określonych w ustawie wypadkowej.