Wypadek w pracy –odszkodowanie od pracodawcy

 

Jeżeli nagła sytuacja w pracy spowodowała uszczerbek na zdrowiu, należne jest odszkodowanie od ZUS i zakładu pracy. Pracodawca zobowiązany zrekompensować pracownikowi poniesioną szkodę, w formie odszkodowania.

 

Czynniki warunkujące pociągnięcie pracodawcy do odpowiedzialności:

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 29 lipca 1998 roku, (II UKN 155/98, OSNP 1999, nr 15, poz. 495), pracownik może dochodzić odszkodowania lub renty od pracodawcy, jednak dopiero po rozpoznaniu prawa do świadczeń z ZUS. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy pracownik doznał szkody przy wypadku w pracy, która nie została w pełni zrekompensowana świadczeniami wypadkowymi. Świadczenia z ZUS są więc uwzględniane przy ustalaniu wysokości świadczeń od pracodawcy.

Zgodnie z art. 444 § 1 k.c. sytuacja, w której doszło do uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, wymaga naprawienia szkody. Oznacza to pokrycie wszelkich kosztów leczenia lub/ oraz przygotowania do innego zawodu, w razie szkody, która doprowadziła do inwalidztwa. Zalicza się tutaj także koszty rehabilitacji, dojazdów, specjalistycznej opieki i odżywiania, nabycia sprzętu rehabilitacyjnego.

Szkoda, która uprawnia do uzyskania odszkodowania, zgodnie z art. 361 § 2 k.c. obejmuje straty, które poniósł poszkodowany, a także korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie wyrządzona krzywda.

 

Renta za wypadek przy pracy.

Jeżeli w wyniku wypadku przy pracy pracownik utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, ma prawo żądać od pracodawcy renty. (art. 444 § 2 k.c.)

Renta jest rekompensatą za zmniejszenie lub brak dochodów, spowodowanych niemożnością lub ograniczeniem możliwości podjęcia pracy, przez doznaną szkodę w wypadku przy pracy. Renta ma więc wyrównać przypuszczalną sytuację materialną, w jakiej znajdowałby się poszkodowany, gdyby nie zaistniały wypadek.

W wyroku z dnia 8 czerwca 2005 roku, Sąd Najwyższy stwierdził, że renta, która przysługuje poszkodowanemu częściowo zdolnego do pracy, powinna odpowiadać różnicy pomiędzy zarobkami, jakie poszkodowany jest w stanie uzyskać w obecnym stanie zdrowia, a zarobkami, które mógłby osiągnąć, gdyby nie uszczerbek po wypadku.

Może być także przyznana renta tymczasowa. Zgodnie z art. 444 § 3 k.c., poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa, jeżeli jest pewność zaistnienia szkody, ale w chwili wyrokowania nie można ustalić rozmiaru szkody z przyczyn obiektywnych.

Sąd może przyznać zamiast renty, jednorazowe odszkodowanie, jednak możliwość taka istnieje tylko w wyjątkowych sytuacjach i z ważnych powodów, jak stanowi art. 447 k.c. Takim przypadkiem może być m. in. sytuacja, w której poszkodowany w wyniku wypadku w pracy stał się inwalidą, a odszkodowanie jednorazowe pozwoli mu na wykonywanie nowego zawodu.