Wypadek w pracy – obowiązki pracownika

Wypadek przy pracy to sytuacja, o której niezwłocznie trzeba poinformować przełożonego.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 1 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 105, poz. 870, § 2), pracownik, który uległ wypadkowi w pracy, o ile jego stan zdrowia na to pozwala, powinien poinformować o tym przełożonego.

Przełożony poszkodowanego, zobligowany jest do zorganizowania pierwszej pomocy oraz zabezpieczenia miejsca, w którym doszło do wypadku. Następnie musi powiadomić inspektora BHP, a także kierownika komórki.

Obowiązek zawiadomienia o wypadku przy pracy, ma także każdy pracownik, który był świadkiem zaistniałego wypadku. Dalsze ustalania okoliczności i przyczyn wypadku należą do pracodawcy.

Zgłoszenie o wypadku powinno być sporządzone na piśmie, w dowolnej formie, nieregulowanej przepisami. Pismo może sporządzić zarówno poszkodowany, jak i przełożony lub świadek wypadku. Potrzebne informacje w zgłoszeniu to:

  • wszystkie dane zgłaszającego,
  • dane poszkodowanego,
  • informacje o wypadku – data, godzina, skutek wypadku,
  • dane świadków,
  • miejsce prawne wypadku – w pracy, w delegacji, w drodze do pracy, inne miejsce
  • opis wypadku

 

Jeżeli przełożony nie będzie poinformowany o wypadku przy pracy, lub dowie się o tym z opóźnieniem, nadal ma takie same obowiązki i nie może to wpłynąć na działania ustalające okoliczności wypadku. Pracownik lub jego rodzina w takim przypadku również ma prawo dochodzić ustalenia, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy.

 

Należy pamiętać, że odszkodowanie za wypadek przy pracy nie przysługuje poszkodowanemu, jeżeli:

  • przyczyną wypadku było naruszenie przepisów BHP,
  • przyczyną wypadku było umyślne niedbalstwo,
  • poszkodowany w trakcie wypadku był nietrzeźwy lub pod wpływem innych środków odurzających lub pod wpływem substancji psychotropowych.

 

Jeśli poszkodowany poniesie śmierć z jakiejś z powyższych przyczyn, jego rodzina nadal zachowuje prawo do świadczeń.