Wypadek przy pracy – warunki ustawowe

Wypadek przy pracy – warunki ustawowe

Aby zaistniały wypadek zakwalifikować jako wypadek przy pracy, musi on spełniać 4 warunki.

  1. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19.09. 1958 roku, zdarzenie musi być nagłe, to jest, nie przekraczać jednego dnia roboczego.
  2. Zdarzenie musi być spowodowane przyczyną zewnętrzną, to jest, działaniem czynnika, który występuje poza człowiekiem i może wywołać szkodliwe skutki na osobie.

Włącza się w to nadmierny wysiłek fizyczny i psychiczny w pracy.

Jeżeli do wypadku doszło z przyczyny wewnętrznej, np. choroby człowieka, nie uznaje się tego za wypadek przy pracy. Jednak w przypadku, gdy zaistniałe zdarzenie miało miejsce przez połączenie przyczyny wewnętrznej i zewnętrznej, wypadek przy pracy zostaje uznany, pod warunkiem, że gdyby nie przyczyna zewnętrzna, nie doszłoby do wypadku.

  1. Zdarzenie spowoduje uraz lub śmierć. Uraz jest naruszeniem narządów człowieka lub tkanek ciała, poprzez działanie czynnika zewnętrznego.
  2. Zdarzenie nastąpiło w związku z wykonywaną pracą, to jest, podczas wykonywania zwykłych czynności w czasie pracy, podczas wykonywania poleceń osób przełożonych, oraz w czasie dyspozycji do pracy, a także w drodze dojazdu do pracy i z pracy i w drodze między miejscem wykonywania obowiązków a siedzibą pracodawcy.

Wypadek przy pracy – inne okoliczności

Zgodnie z ustawą z dnia 30. 10. 2002 roku, do wypadków przy pracy zalicza się także inne sytuacje, w których pracownik uległ wypadkowi.

Zgodnie z art. 3 pkt. 2 są to:

  • Podróż służbowa,
  • Szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
  • Podczas wykonywania zadań zleconych przez organizacje związkowe działające u pracodawcy
10 października 2016|