Renta za śmierć osoby bliskiej

Zgodnie z art. 446 § 2 Kodeksu Cywilnego, „Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.”

W praktyce oznacza to, że o rentę mogą starać się osoby najbliższe, uprawnione do świadczeń z tytułu śmierci członka rodziny. Jeżeli w wyniku jakiegokolwiek wypadku zmarł członek rodziny, najbliżsi mają prawo ubiegać o zadośćuczynienie, odszkodowanie oraz rentę przyznawaną z ZUS, rentę z Kodeksu Cywilnego, inne świadczenia z ZUS, oraz ewentualne zadośćuczynienie od sprawcy wypadku.

Renta za śmierć osoby bliskiej, to pomoc finansowa dla rodziny zmarłego, która jest uzupełnieniem dochodów, do których zobowiązana była osoba zmarła.

Uprawnieni do renty za śmierć osoby bliskiej:

Do renty mają prawo dzieci zmarłego, a także dzieci narodzone po śmierci poszkodowanego. Renta należy się nawet po rodzicu, który za życia nie pracował zarobkowo, ponieważ liczy się tutaj sama rola, jaką odgrywał w życiu dziecka.

Uprawnionymi do renty są osoby, które otrzymywały alimenty od poszkodowanego przed jego śmiercią. Jest to renta obligatoryjna i mają do niej prawo zarówno dzieci, jak i małżonek, rodzeństwo i krewni w linii prostej.

Innymi osobami uprawnionymi są bliskie osoby, którym poszkodowany dobrowolnie wypłacał środki na utrzymanie. Jest to wtedy renta fakultatywna.

Istotny pozostaje fakt, iż renta przysługuje osobom pozostającym wyłącznie w bliskich relacjach uczuciowych ze zmarłym. Nie ma w tym przypadku znaczenia pokrewieństwo i powinowactwo oraz płeć. Do tych osób można więc zaliczyć konkubenta, rodzinę zastępczą, osobę, która dzieliła gospodarstwo domowe z poszkodowanym i która utrzymywała z nim długoletnią przyjacielską relację.

Sprawy o odszkodowanie i rentę za śmierć bliskiego są jednymi z najbardziej skomplikowanych. Aby sprawa była rozstrzygnięta na korzyść osoby roszczącej, wymaga fachowej pomocy prawnej.

RCO zaprasza do konsultacji z naszymi ekspertami specjalizującymi się w sprawach odszkodowawczych.