Futuris S.A. wraz z partnerem strategicznym Panem Krzysztofem Niedźwiedź tworzy kancelarię odszkodowawczą Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A.

W dniu 16 lutego 2016 roku Futuris S.A. zawiązała spółkę zależną Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. (RCO S.A.) z siedzibą w Lublinie.

Futuris S.A. przed rejestracją wyżej wymienionej spółki obejmie 50.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł każda, za łączną cenę 50.000,00 zł.

Akcje RCO S.A. objęte przez Futuris S.A. stanowić będą 50% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

RCO S.A. świadczyć będzie kompleksowe usługi dla klientów indywidualnych w obszarze zastępstwa poszkodowanych w postępowaniach mających na celu uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za wszelkie skutki zdarzeń rodzących odpowiedzialność sprawców zdarzeń oraz ubezpieczycieli. RCO S.A. reprezentować będzie ofiary i ich bliskich – poszkodowanych na skutek wypadków komunikacyjnych nawet z 1997 roku, a także w przypadkach kiedy została zawarta ugoda na wcześniejszym etapie, w celu uzyskania kwot sięgających kilkuset tysięcy złotych. Oprócz wypadków komunikacyjnych RCO S.A. specjalizować się będzie również w doradztwie w zakresie odszkodowań za błędy medyczne, wypadki przy pracy i wypadki w rolnictwie. Spółka doradzać będzie również w sprawach spadkowych, majątkowych, rodzinnych i innych wynikłych z wypadku.

Gwarancją należytego wykonania czynności przez RCO S.A., w imieniu i na rzecz poszkodowanych, jest wieloletnie doświadczenie zespołu, który zostanie zaangażowany w Spółce, w tym kilkaset wygranych i skutecznie zakończonych spraw z obszaru działalności RCO S.A.

Pozostałe 50% akcji imiennych serii A objął powołany również do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu RCO S.A. Pan Krzysztof Niedźwiedź.

Pan Krzysztof Niedźwiedź jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz Studiów Podyplomowych z zakresu zarządzania funduszami unijnymi i prawa Unii Europejskiej. Ukończył aplikację komorniczą. Przez 7 lat związany jako m.in. asesor komorniczy z jedną z kancelarii komorniczej w Lublinie. Następnie przez 5 lat dyrektor działu prawnego w Coface Poland. Od 2010 roku prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Niedźwiedź, specjalizując się w pomocy klientom w walce o odszkodowania i zadośćuczynienia z zakładami ubezpieczeń i zakładami opieki zdrowotnej.

Kancelaria Niedźwiedź oparta jest na kilkunastoletnim doświadczeniu założyciela oraz osób współpracujących. Specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań od zakładów ubezpieczeń w wypadkach śmiertelnych, obsługuje też wiele spraw tzw. uszczerbkowych tzn. gdzie ktoś doznał uszczerbku na ciele. Specjalizuje się również w prowadzeniu spraw przeciwko zakładom opieki zdrowotnej za tzw. błędy medyczne. Jest członkiem największego lubelskiego klubu przedsiębiorców: Lubelskiego Klubu Biznesu. Jest również członkiem Klubu Sponsora. Kancelaria uhonorowana została nagrodą za najbardziej aktywnego sponsora Lubelszczyzny w 2015 roku w konkursie pod patronatem Prezydenta Miasta Lublina oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Kancelaria jest partnerem m.in. 18-krotnych Mistrzyń Polski w piłce ręcznej MKS Selgros Lublin oraz fundacji Widzę Ciebie partnera Górnika Łęczna S.A. Kancelaria Niedźwiedź charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością (tylko dwie sprawy przegrane w całej historii działalności) oraz efektywnością (560 tys. zł zysku w 2014 roku, 760 tys. zł zysku w 2015 roku).

Futuris S.A. zawarła jednocześnie z Panem Krzysztofem Niedźwiedź umowę inwestycyjną precyzującą relacje między akcjonariuszami RCO S.A., a także wprowadzającą zakaz konkurencji dla Pana Krzysztofa Niedźwiedź, tj. zakaz podejmowania nowych spraw przez Kancelarię Niedźwiedź od dnia zawiązania RCO S.A. Istotnym elementem umowy inwestycyjnej jest intencja stron do wprowadzenia akcji RCO S.A. w ciągu trzech lat od jej zawiązania do alternatywnego lub regulowanego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Więcej informacji w raporcie giełdowym Futuris S.A.