Błąd lekarski – odpowiada szpital czy lekarz?

Za każdy błąd pracownika służby zdrowia, odpowiada placówka medyczna, w której jest on zatrudniony. Dotyczy to zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek, stomatologów, położnych, i innych pracowników.

Zgodnie z art. 429 K.C., „Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności (…)”.

Szpital odpowiada za szkody, jakie wyrządził jego pracownik i zobowiązany jest do jej naprawienia. Wyrok Sądu Najwyższego stwierdza, że nie ma znaczenia, czy do błędu doszło w placówce publicznej czy niepublicznej. Szpital w każdym przypadku ponosi nieograniczona odpowiedzialność cywilno-majątkową. Oznacza to, że nie ma ustalonej maksymalnej kwoty odszkodowania, jaką może otrzymać poszkodowany za błąd medyczny.

Odpowiedzialność cywilna szpitala występuje w przypadku, gdy jednocześnie zaistnieją następujące przesłanki:

  1. niedozwolony czyn lub brak wykonania zobowiązania wobec pacjenta, co doprowadziło do szkody,
  2. doznana szkoda lub krzywda, która nastąpiła wskutek nieprawidłowego działania albo braku działania personelu medycznego,
  3. związek przyczynowy między zdarzeniem, a doznaną szkodą.

Jednoznaczne ustalenie winy konkretnej osoby odpowiedzialnej za krzywdę pacjenta jest często niezwykle trudne i długotrwałe. Dzieje się tak dla tego, że niejednokrotnie w czasie trwania leczenia lub pobytu w szpitalu, w opiekę nad pacjentem zaangażowanych jest wiele osób. Słuszne jest więc uznanie przez prawo odpowiedzialności placówki, a nie konkretnej osoby za szkodę pacjenta.

Pomimo odpowiedzialności placówki, w postępowaniu sądowym pozwanym jest także pracownik placówki, czyli sprawca. Jest to odpowiedzialność placówki medycznej opartej na zasadzie ryzyka, będąc solidarnym ze sprawcą, który odpowiada za wyrządzone szkody na zasadzie winy.

Niezależnie od sytuacji i rodzaju zatrudnienia pracownika medycznego, poszkodowany pacjent zawsze ma prawo do odszkodowania za błąd lekarski i w pierwszej kolejności odpowiedzialna jest placówka medyczna.